Werken bij Fonteynenburg

portret_touria_bennyOrganisatie

Fonteynenburg is een platte organisatie met korte lijnen en telt 170 medewerkers. We bieden professionele woonbegeleiding aan mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek. Dat doen we bij mensen thuis of in de beschermde woonvormen. We zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die naast hun psychiatrische aandoening te maken hebben met doof- of slechthorendheid, een verstandelijke beperking, forensische titel en/of een verslaving. We werken in de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag.

Ambitie

Fonteynenburg heeft een ambitieus managementteam. Er verandert veel in de zorg. Door de platte organisatie kan er snel worden geschakeld en volgen ontwikkelingen elkaar in een rap tempo op. We zoeken professionals die verder kijken dan hun neus lang is, mensen die meedenken, flexibel en ondernemend zijn.

Talentmanagement

Bij Fonteynenburg staat de cliënt centraal. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van zorg. We hanteren een gedegen aannamebeleid waarbij, naast de gevraagde opleiding en werkervaring, een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) en een referentieverklaring een voorwaarde zijn. Medewerkers worden ingezet op hun krachten en kwaliteiten worden benut. Investeren vergroot het perspectief op werkzekerheid, nu en in de toekomst (duurzame inzetbaarheid). De juiste mens op de juiste plek. Dat is de basis voor gezond, fit, positief en productief werken. We investeren in goed opgeleide medewerkers door opleiding, training, e-learning en coaching. Onze begeleiders werken volgens de methode van de Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Ook het werkplezier vinden we cruciaal. Door “ruimteloos te werken” proberen we in te spelen op een goede balans werk en privé en kunnen medewerkers op diverse tijden en plekken werkzaam zijn. Daarbij creëren we professionele werkplekken waar er ruimte is voor de verbinding met collega’s.

Zelforganisatie

Binnen Fonteynenburg wordt gewerkt met zelforganiserende teams. Aansturing is op afstand. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor het team en de individuele medewerker. Fonteynenburg heeft vertrouwen in de professional en schept een klimaat van sociale veiligheid, waar fouten maken mag, mits we ervan leren. Samenwerken is cruciaal! We zoeken dan ook medewerkers die oplossingsgericht en kritisch zijn en elkaar durven aan te spreken.

Social Return

Fonteynenburg wil 5% van haar personeelsbestand invullen met mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn net afgestudeerden zonder werkervaring, mensen die vallen onder de participatiewet (WIA, wajong) en mensen met een bijstand of WW uitkering. Hierbij draagt Fonteynenburg bij aan het terugdringen van de werkloosheid en het creëren van werkgelegenheid. Fonteynenburg onderhoudt contacten met de gemeente en UWV en wisselt vacatures en kandidaten uit. Het past mooi bij de visie van Fonteynenburg om mensen te laten participeren om ervoor te zorgen dat iedereen een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Interesse? Stuur je Sollicitatiebrief en CV naar solliciteren@fonteynenburg.nl.

Ondernemingsraad

Fonteynenburg heeft een actieve ondernemingsraad die met enige regelmaat constructief overleg heeft met de bestuurder. De ondernemingsraad werkt volgens de filosofie (Danthe methode) dat medezeggenschap van alle werknemers is en streeft er dan ook constant naar om de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Mee denken en mee beslissen op basis van je professionaliteit wordt beschouwd als de verantwoordelijkheid van de medewerker en dit past binnen de zelforganisatie.

Personeelsvereniging

Fonteynenburg hecht ook waarde aan de informele contacten. Fonteynenburg heeft een personeelsvereniging die regelmatig activiteiten organiseert.