Medezeggenschap cliënten

In een organisatie waar eigen regie en zeggenschap hoog in het vaandel staat, is medezeggenschap een belangrijk instrument om de stem van de cliënt te laten meewegen in beleid en besluitvorming.
Waar medezeggenschap voorheen vooral werd vormgegeven middels een cliëntenraad die beleidsstukken achteraf beoordeelde, heeft Fonteynenburg ervoor gekozen om, geheel volgens de participatie- en SRH-gedachte, de cliënten al vroeg te betrekken in de processen van beleidsontwikkeling.

Concreet betekent dit dat op centraal niveau de cliënten van de cliëntenraad deelnemen aan werkgroepen van de organisatie. De raad vergadert minimaal eenmaal per maand. Eenmaal per twee maanden heeft zij overleg met de directeur/ bestuurder.

Naast medezeggenschap op centraal niveau staat het vormgeven van medezeggenschap op lokaal niveau op de agenda. Denk hierbij aan huiskameroverleggen, bewonersoverleggen of andere manieren om met cliënten in gesprek te gaan. Zo worden op steeds meer plekken cliënten bijvoorbeeld betrokken bij de sollicitatieprocedure.

Medezeggenschap is belangrijk voor Fonteynenburg. Onze cliënten zijn immers onze klanten en het is essentieel om te weten wat er speelt, leeft en nodig is. Medezeggenschap is belangrijk voor cliënten zelf zodat zij grip en regie krijgen op de wereld om hen heen. Een erg belangrijk onderdeel van herstel. De ervaring leert dat cliënten die actief participeren in bijvoorbeeld de cliëntenraad hier veel aan hebben in het kader van hun herstel. Citaat van een lid: “Sinds ik in de cliëntenraad zit, komen er zoveel kansen op mijn pad.”

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@fonteynenburg.nl.