Wijkbewoners centraal bij pilot Seghwaert Samen!

Fonteynenburg werkt in de wijk Seghwaert in Zoetermeer aan het oprichten van een gecombineerd buurtteam van zorg- en welzijnswerkers: Seghwaert Samen! Doel is het bieden van integrale ondersteuning waarbij primair de wijkbewoners zelf worden aangesproken op het inzetten van hun krachten en talenten ter ondersteuning van elkaar. Het buurtteam kent de wijk en de bewoners, kan mensen aan elkaar koppelen en precies naar behoefte ondersteuning inzetten. Deze ondersteuning is in eerste instantie generalistisch, maar met de mogelijkheid om gespecialiseerde ondersteuning in te zetten als dat nodig is. Op deze manier wil het buurtteam, met de wijkbewoners en andere instanties in de wijk, toewerken naar een leefbare en veilige wijk waar sprake is van een hoge mate van sociale cohesie. Fonteynenburg is er trots op partner te zijn in dit initiatief.

Samenwerking vereist

Uitgaande van de doelstellingen van de Wmo, de veranderende visie op gezondheid en het belang van sterke samenwerkingsrelaties is samenwerking tussen partijen absoluut noodzakelijk om op wijkniveau echt succesvol te kunnen opereren. In dit project werken we samen met Kwadraad, Fundis, Ipse de Bruggen Maatwerk, Stichting Piëzo en gemeente Zoetermeer.

Met én voor elkaar

De pilot streeft naar een netwerk van mensen die zich iets van elkaar aantrekken. Die iets mét en voor elkaar willen doen en zo het leven in de wijk prettiger, gezonder, gezelliger en veiliger maken. Samen met de professionals van bestaande dienstverleners in de wijk vormen de wijkbewoners en elkaar één team. De professionals vertegenwoordigen daarbij niet meer hun organisatie, maar werken ondersteunend voor de wijk en haar bewoners. Ze zijn met hun expertise en ervaring als generalist deelnemer in het team. Dat geeft een andere focus op het werkzaamheden en de taak/ rollen die hierbij horen.

Wijkbewoners in hun kracht

Seghwaert Samen! wil bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein, specifiek daar waar het gaat om burgers in hun kracht zetten en talenten van mensen optimaal benutten. Denk daarbij aan elkaar helpen in het dagelijks leven bij het doen van boodschappen of administratie, iets gezelligs organiseren, kijken of de buurvrouw wel wakker is, allochtonen helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving, de hond van de buurman uitlaten. Maar ook mensen met elkaar in contact brengen, het onderlinge netwerk vergroten waardoor ze zelfstandiger en onderling problemen op kunnen lossen. Het buurtteam/de wijkwerker signaleert en verbindt.

Des Fonteynenburgs

De missie van het project en van Fonteynenburg is wijkbewoners te ondersteunen in het voeren van de regie over hun eigen leven door hen in hun kracht te zetten. Wij willen dat professionals werken vanuit intrinsieke motivatie, vanuit een gevoel van zorg en vanuit vertrouwen. Bijdragen aan een samenleving waarin we eerlijk met elkaar omgaan, vakmanschap wordt beloond, samenwerking en gelijkwaardigheid centraal staan en kleinschaligheid wordt toegejuicht. Seghewaert Samen! is daarom op het lijf van Fonteynenburg geschreven.

Planning

Seghwaert Samen! wordt nu voorbereid, de start is naar verwachting 1 oktober. Het project is ook een pilot voor de regionale gemeenten om een andere, resultaatgerichte, bekostigingssystematiek uit te proberen.

Voor meer informatie over deze pilot kunt u contact opnemen met René Brandsema (r.brandsema@fonteynenburg.nl) of Françoise Johansen (f.johansen@fonteynenburg.nl).