Jaarverslag 2014: Fonteynenburg ontwikkelt kwaliteit voor cliënten, medewerkers en partners

Kwaliteit van begeleiding aan cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, deskundigheid van professionals en betrouwbaar partnerschap met gemeenten, zorg- en welzijn aanbieders en woningcorporaties zijn voor Fonteynenburg kernactiviteiten. In 2014 is geïnvesteerd in kwaliteit en continuïteit.

De maatschappij en de wetgeving veranderen en Fonteynenburg beweegt daar (pro-) actief en met vertrouwen in mee. Het jaar 2014 stond ook in het teken van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2015 de AWBZ voor een groot deel heeft vervangen. In deze samenvatting van het Jaarverslag 2014 leest u wat Fonteynenburg in 2014 gedaan heeft.


Het complete jaarverslag kunt u hier downloaden.

Begeleiding door Fonteynenburg en de overheveling naar de Wmo

Gemeenten zijn door de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning van alle burgers in de gemeente. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het voor alle mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. De uitgangspunten van de Wmo passen bij de visie van Fonteynenburg: mensen begeleiden om op hun eigen manier te wonen, de dag te besteden en relaties te hebben. Fonteynenburg werkt in de Wmo met de gemeenten in de regio Haaglanden. In 2014 hebben wij onze organisatie volop voorbereid op de Wmo en de samenwerking met de gemeenten.

Cluster Rijswijk

Cluster Rijswijk heeft zich geprofileerd als specialist in het bieden van (woon)begeleiding aan mensen met een (ernstige) beperking in de zelfredzaamheid als gevolg van psychiatrische problemen in combinatie met een licht verstandelijke beperking, verslaving en/of forensische problematiek.

Cluster Zoetermeer

Locatie De Startbaan is gespecialiseerd in de begeleiding van dove en slechthorende cliënten met een psychiatrische aandoening.
Locatie De Zegge bereidt zich voor op het verhuizen van de beschermde woonlocatie voor 7 cliënten aan de Tomatenakker binnen Zoetermeer in 2015.

Ten behoeve van een succesvolle uitrol van dagbesteding/participatie zijn in 2014 aandachtfunctionarissen benoemd als ‘kwartiermakers participatie’ binnen Zoetermeer. Zij rollen, samen met medewerkers van de locaties in Zoetermeer, het concept Siejoe uit. Siejoe is dagbesteding/participatie dat naast de inloop/ontmoeting ook diverse andere activiteiten organiseert. Siejoe is in november 2014 op feestelijke wijze door de verantwoordelijke Wmo-wethouder mevrouw I. Vugs van de gemeente Zoetermeer in gebruik gesteld.

Cluster Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Ypenburg

Bij Locatie de Voorburcht werden cliënten meer dan voorheen ondersteund in het starten van de dag met structuur en een zinnige dagbesteding.
Locatie Ypendael heeft gewerkt aan de opdracht om vanuit de mogelijkheden van cliënten naar “herstel” ook uitstroom naar zelfstandig wonen te stimuleren. In 2014 is één etage ingericht waar de meest zelfstandige cliënten verblijven waardoor de aandacht voor participatie goed tot uiting komt.

Financiën & bedrijfsvoering

Fonteynenburg heeft de administratieve organisatie eenvoudiger en transparanter gemaakt en is gestart met duidelijke en eenvoudige procedures voor het coderen, boeken en inzichtelijk maken van de kosten. De externe accountant waardeert de bedrijfsvoering “in control”.

Zorgadministratie- en toeleiding

Begin 2014 is gestart met de reorganisatie van de afdeling zorgmakelaardij. De afdeling is gesplitst in een afdeling zorgtoeleiding – verantwoordelijk voor screening en plaatsing van nieuwe cliënten – en een afdeling zorgadministratie.

Human Resource Management (HRM) en Opleidingen

In 2014 is een ambitieus opleidingsplan neergezet en uitgevoerd. Vanuit kwaliteitsoogpunt zijn 9 opleidingen centraal ontwikkeld en aangeboden. Dit omvatte trainingen op het gebied van veiligheid, medicatieveiligheid, psychopathologie, Nederlandse gebarentaal, MS Office, zelf organiserend werken en herstel- en SRH-methodiek.
De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), uitgevoerd door onze arbodienst ArboZekerPlan, heeft geleid tot een plan van aanpak. Er zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe wet- en regelgeving voor 2015 zoals de wet werk- en zekerheid en de werkkostenregeling. In 2014 is vrijwilligersbeleid ontwikkeld en aannamebeleid met verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers.

Innovatie & Kwaliteit

Fonteynenburg heeft in januari 2014 voor een nieuwe periode van 2 jaar een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) ontvangen. De ambities van Fonteynenburg vertalen zich in meerwaarde voor cliënten.
In de jaarplancyclus zijn de aandachtspunten t.a.v. het methodisch kader en opleidingen opgepakt en naar tevredenheid vertaald in gewenste resultaten.

Marketing & Communicatie

De meest in het oog springende projecten door Marketing & Communicatie waren de communicatie over de veranderingen in de zorg en de communicatie over de verhuizing van het Service Bureau van Zoetermeer naar Rijswijk begin 2015.

ICT

In 2014 is gestart met de implementatie van het Elektronisch Cliënten Dossier. Hierin wordt ook de zelfredzaamheidsmatrix en het methodisch kader Systematisch Rehabilitatiegericht handelen geïntroduceerd. Het cliëntregistratie systeem waarbinnen ook het elektronisch dossier is vormgegeven biedt uitstekende mogelijkheden om met de gemeenten digitaal en veilig cliëntgegevens uit te wisselen in het kader van de iWmo. Eén van de doelen is natuurlijk ook om cliënten inzage te bieden in hun eigen dossier.
Voor het eerst in de geschiedenis van Fonteynenburg is in 2014 e-learning ingezet. Dit betreft losse e-learning-modules voor medicatiescholing en een combinatie van e-learning en methodische werkbegeleiding (klassikaal onderwijs) voor psychopathologie.
Alle locaties zijn voorzien van een Wi-Fi-omgeving.
Het gebruik van laptops is in 2014 enorm toegenomen. In het kader van mobiel werken zijn alle ambulante en individueel begeleiders voorzien van een laptop en (smart)phone.

Facilitair

Er zijn in 2014 veel voorbereidingen getroffen voor de geplande veranderingen van de huisvesting in 2015. Ook zijn er nieuwe huisvestingsprojecten voor kantoren opgezet (Service bureau, locaties Zoetermeer, locatie Voorburcht) en er zijn voorbereidingen voor nieuwe woonlocaties.

Veiligheid & Preventie

Het integraal veiligheidsbeleid (veiligheid op gebied van cliënten, medewerkers en gebouwen) is vastgesteld in het Managementteam en is in januari 2015 positief ontvangen door de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.
In het 3e en 4e kwartaal van 2014 zijn er kwalitatieve en kwantitatieve analyses gemaakt van de incidentmeldingen binnen Fonteynenburg die hebben geleid tot een concreet actieplan.

Toezicht en medezeggenschap

De cliëntenraad vergaderde zes maal in overleg met de bestuurder en heeft veel aandacht besteed aan de inrichting van medezeggenschap. In 2014 is een nieuwe onafhankelijke cliëntenraadondersteuner gestart.
De ondernemingsraad heeft zich verder ontwikkeld in haar participatie activiteiten conform het Danthe concept.
De Raad van Toezicht heeft conform governance aan de hand van de Birkman methode zelfevaluatie vorm gegeven.

Vastgoed

De visie van Fonteynenburg op begeleiding met als doel ‘een zo’n normaal mogelijk leven’ en de invoering van de Wmo vraagt een nadrukkelijke herpositionering op het vastgoedbeleid. 
Het scheiden van wonen en zorg vraagt van Fonteynenburg een scherp beeld van de woonwensen en -behoeften van haar cliënten in combinatie met een daarop afgestemde bedrijfsvoering. Huisvesting is een middel om wonen en participatie van cliënten te optimaliseren. In 2015 vindt vertaling plaats in een strategisch vastgoedplan.

Overeenkomsten

Fonteynenburg heeft zich in 2014 voorbereid op de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten in haar werkgebied en op de veranderende financiering binnen het zorgstelsel in 2015. Voor 2015 zijn overeenkomsten getekend met alle gemeenten waarin Fonteynenburg actief is. Ook zijn contracten overeengekomen met het zorgkantoor (Wlz) en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit betekent dat Fonteynenburg de continuïteit van de begeleiding aan de huidige cliënten heeft geborgd.

Financiële resultaten

De totale bedrijfsopbrengsten voor 2014 zijn ten opzichte van 2013 op jaarbasis toegenomen met € 1.270.328. Dit is het gevolg van een toename van het budget AWBZ met € 904.768 en het budget voor forensische zorg met € 249.439.
De totale kosten zijn ten opzichte van het jaar 2013 per saldo gedaald met € 487.426.
Met een solvabiliteit van 45% en voldoende liquiditeit heeft Fonteynenburg een stabiele financiële basis.

Personele resultaten

Fonteynenburg stuurt op een flexibele personele schil van 40%. Per 31-12-2014 lag deze op 45%. Dat geeft de organisatie ruimte om medewerkers die goed functioneren en door bepaalde kwaliteiten van toegevoegde waarde zijn, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Verzuim

Verzuimpercentage over geheel 2014 is 4,5% en is daarmee conform de doelstelling in het jaarplan 2014. Fonteynenburg scoort met haar verzuimpercentage onder het landelijk GGZ gemiddelde van 4,9%. Ook de verzuimfrequentie is gedaald van 2,10 naar 1,33. De daling is in lijn met het ijkpunt van 1,35 (gemiddelde meldingsfrequentie GGZ Nederland).